Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IJSKOUD CONCEPT & EVENTS BV

ALGEMEEN
1. Een ieder die zich schriftelijk inschrijft voor het door IJskoud Concept & Events, hierna te noemen IJSKOUD, georganiseerde evenement, verklaart zich akkoord met de door IJSKOUD leverings- en annulerings­voorwaarden.

2. IJSKOUD behoudt zich het recht voor, desnoods zonder opgaaf van redenen, een aanvraag tot deelneming aan het evenement af te wijzen.

3. De deelnemer zal zich nimmer beroepen op enig recht of enige vergoeding door IJSKOUD ten gevolge van een eventuele afwijzing.

4. IJSKOUD behoudt zich het recht voor een evenement, bij eventueel onvoldoende deelname en/of andere onvoorziene omstandigheden alsnog af te gelasten.

INSCHRIJVING & BEVESTIGING
1. Vooruitbetaling van de kosten voor deelneming aan het evenement op een door IJSKOUD aan te wijzen rekening is verplicht.

2. De deelnemer kan zich nimmer beroepen op mondelinge toezeggingen. Een aanvraag tot deelneming is alleen geaccepteerd indien zijn//haar inschrijving door IJSKOUD schriftelijk is bevestigd.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan de verschillende activiteiten geschiedt op eigen risico. IJSKOUD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

BETALING
1. Het totaalbedrag van de toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Is dit niet het geval dan behoudt IJSKOUD het recht een krediettoeslag te hanteren van 2% over het totale factuurbedrag.

2. Indien betaling voor aanvang van het evenement uitblijft, dan behoudt IJSKOUD het recht om de deelnemer over het nog te betalen bedrag – creditrente te berekenen.

3. De kosten van consumpties komen voor rekening van de deelnemer zelf of voor diens bedrijf tenzij vooraf andere afspraken worden gemaakt.

AFGELASTING & VERVANGING
1. Betaalde bedragen worden gerestitueerd bij het niet doorgaan van een evenement. Deelnemer kan als alternatief kiezen voor deelname aan een ander voorgelegd evenement.

SCHADE
1. Kosten voorkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, zover niet op de dader(s) zelf is te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

ANNULERING
1. Indien de deelnemer zich, om welke reden dan ook terug trekt, vervalt het betaalde bedrag aan IJSKOUD.
2. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot en met twee weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen (zie artikel 1.3) toegepast.
3. Bij annulering van deelname door deelnemer aan een door IJSKOUD georganiseerd evenement zal IJSKOUD de volgende kosten in rekening brengen:

  • 25% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering meer dan twee maanden voor de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 50% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee maanden tot vier weken voor de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 90% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van vier weken tot een week voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 100% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van een week tot twee dagen voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.
  • 100% van het gefactureerde bedrag, inclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee dagen voorafgaand aan de datum waarop het evenement aanvangt, tot en met de dag waarop het evenement aanvangt.

4. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden. ‘Datum poststempel’ wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

5. Voor alle gevallen van overmacht van de zijde van de inschrijver blijft het risico voor rekening van de inschrijver.

OVERMACHT
1.Onvoorziene omstandigheden, waardoor IJSKOUD een evenement, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspannin­gen en/of kosten kan verrichten, zullen voor IJSKOUD als overmacht gelden.

Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

  • mobilisatie, oorlog, molest,werkstaking
  • beperkende- of verbiedende overheidsmaatregelen,
  • natuurrampen
  • nationale rouwdag

2. In geval van overmacht heeft een partij het recht de overeenkomst met de wederpartij geheel of ten dele te annuleren zulks door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij zonder rechterlijk tussenkomst en zonder dat de opzeggende partij ter zake de door de wederpartij door de annulering geleden schade tot enigerlei vergoeding is ver­plicht.

GESCHILLEN
1.Op de door IJSKOUD gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Arrangementen

Hier staat Flash content. Download de nieuwste versie.

Get Adobe Flash player


  * = prijs op aanvraag


Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief:

Contactgegevens

IJskoud Concepts & Events
Eerste Weteringdwarsstraat 70
1017 TP Amsterdam

T: 020-6383264
F: 020-6383265
E: info@ijskoud.com